ANBI

Rafael Putten is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan Rafael Putten aftrekbaar zijn van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Vanwege deze ANBI-status worden wij geacht de onderstaande informatie te publiceren:

Naam
Statutaire naam: Rafael Gemeenschap “Rafael Putten”
Publieke naam: Rafael Putten

Bankrekening
NL 16 RABO 0195 2116 85

Giften - RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
Het door de Belastingdienst toegekende RSIN-nummer is 824150351.
Instelling: Rafael
Vestigingsplaats: Putten
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Contactgegevens
Internetadres: www.rafaelputten.nl
Email: info@rafaelputten.nl
Adres secretariaat: Achterstraat 34 - 3882 AG - Putten

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf personen: een voorzitter, dit is de voorganger van Rafaël Putten, een secretaris/penningmeester en drie leden.

Doelstelling
De doelstelling van Rafael Putten is de verkondiging van het Koninkrijk van God en het onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland.

Financiën
Algemeen
Rafael Putten verricht geen commerciële activiteiten om haar missie en visie te bereiken. Het vermogen wordt gevormd door vrijwillige donaties/giften.

Beloningsbeleid
De voorganger voert een deel van zijn werkzaamheden uit tegen een vergoeding volgens de Inschalings- en Salaristabellen van Rafael Nederland. De overige leden van het GLT, het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Wel bestaat er recht op vergoeding van ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten.

Overige stukken

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022

Jaarplan 2023

Begroting 2023