ANBI

Rafael Putten is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan Rafael Putten aftrekbaar zijn van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Vanwege deze ANBI-status worden wij geacht de onderstaande informatie te publiceren:

Naam
Statutaire naam: Rafael Gemeenschap “Rafael Putten”
Publieke naam: Rafael Putten

Bankrekening
NL 16 RABO 0195 2116 85

Giften - RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
Het door de Belastingdienst toegekende RSIN-nummer is 824150351.
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Contactgegevens
Internetadres: www.rafaelputten.nl
Email: info@rafaelputten.nl
Adres secretariaat: Hakschaer 7a, 3881 CP Putten

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vier personen: een voorzitter, een secretaris/penningmeester en twee leden.

Doelstelling
De doelstelling van Rafael Putten is de verkondiging van het Koninkrijk van God en het onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland.

Financiën
Algemeen
Rafael Putten verricht geen commerciële activiteiten om haar missie en visie te bereiken. Het vermogen wordt gevormd door vrijwillige donaties/giften.

Beloningsbeleid
De voorzitter voert een deel van zijn werkzaamheden uit tegen een vergoeding volgens de Inschalings- en Salaristabellen van Rafael Nederland. De overige leden van het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Wel bestaat er recht op vergoeding van ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten.

Verantwoording
De begroting voor 2018 is onderaan deze pagina beschikbaar.
De financiële overzichten van 2016 en 2017 zijn onderaan deze pagina beschikbaar.

Activiteiten
Samenkomsten

Op alle zondagen en kerkelijke feestdagen wordt een samenkomst georganiseerd, waarin Jezus Christus als Heer centraal staat en we elkaar als gemeenschap ontmoeten. In deze samenkomsten is een belangrijke plaats ingeruimd voor het werk van de Heilige Geest, aanbidden (zingen), gebed en het geven van getuigenis. Vooraf en nadien wordt er koffie en thee geschonken en is er ruimte voor ontmoeten en meeleven. Eenmaal per twee maanden is er een gezamenlijke maaltijd. Voor de kinderen is er elke week een kindersamenkomst. Gedurende het winterseizoen is er elke derde zondag van de maan ’s-avonds een Worship Night. Eenmaal per jaar is er een gemeentedag.

Huiskring(en)
De huiskringen worden eenmaal per twee weken gehouden bij een van de leden thuis of in het gebouw aan de Jacob Catsstraat 76.

Lokale betrokkenheid
Rafael Putten stelt zich dienend op binnen de gemeente Putten, zowel naar de overheid als andere kerken en gemeenten als naar de (mensen in de) buurt waar we als gemeente samenkomen. Daarbij willen wij cultureel relevant zijn met een tijdloze boodschap. In samenwerking met anderen vindt evangelisatie plaats. Voor zowel leden als bezoekers, maar ook voor anderen bestaat de mogelijkheid van pastorale, diaconale en geestelijke hulp.

Nationale betrokkenheid
Rafael Putten maakt deel uit van Rafael Nederland, http://www.rafael.nl, dat op haar beurt deel uitmaakt van de International Church of the Foursquare Gospel. Vanuit deze relatie wordt deelgenomen aan de door dit kerkgenootschap georganiseerde bijeenkomsten et cetera.

Internationale betrokkenheid
Rafael Putten is door middel van haar leden betrokken bij zendingswerk en kinderopvang/huisvesting in Ethiopië en Oost-Europa.

Overige stukken

Jaarrekening 2016 en 2017

Jaarverslag 2017

Jaarplan 2018

Begroting 2018